HOT

6/recent/ticker-posts

MỘT VÀI VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có thắc mắc sau mong luật sư giúp tôi tư vấn:

Tôi và hai người bạn bỏ chung vốn lập 1 Công ty cổ phần với số vốn là 50 - 25 - 25. Trong giấy phép kinh doanh có ghi giám đốc là cổ đông 50% và không có hội đồng quản trị. Vậy tôi muốn hỏi khi thành lập thì chúng tôi có đương nhiên là hội đồng quản trị và người nắm cổ phần cao nhất có đương nhiên là giám đốc không? Nếu chúng tôi muốn thuê một Giám đốc điều hành thì ai có quyền bổ nhiệm chức danh này? Và Giám đốc điều hành có được sử dụng con dấu mà nhà nước cấp không? Mong luật sư giúp tôi giải đáp. Xin cảm ơn!

MỘT VÀI VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - LUẬT TÂN SƠN


Trả lời: Chào bạn, trước hết chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Tân Sơn chúng tôi, về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra lời giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 về côg ty cổ phần như sau:

“Điều 111. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doah nghiệp, trog đó:

b) Cổ đôg có thể là tổ chức, cá nhân; số lượg cổ đông tối thiểu là 03 và khôg hạn chế số lượg tối đa;”

NHư vậy, số cổ đông ban đầu của công ty bạn là 03 thành viên đã đáp ứng điều kiện về số lượng mà pháp luật quy định.

Căn cứ theo quy định tại 137 Luật Doah nghiệp 2020 thì công ty cổ phần được tổ chức và quản lý theo một trong hai mô hình sau:

- Đại hội đồg cổ đông, Hội đồg quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổg giám đốc.

- Đại hội đồg cổ đông, Hội đồg quản trị và Giám đốc hoặc Tổg giám đốc.

Có thể thấy, loại hình công ty này bắt buộc phải có Đại hội đồg và hội đồng quản trị. Vậy nên, công ty bạn cần bầu ra Hội đồng quản trị để có thể phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồg quản trị chịu trách nhiệm quản lý côg ty được Đại hội cổ đg bầu ra các thành viên từ 3 đến 11 người. Khôg bắt buộc chủ tịch hay các thàh viên trong Hội đồg quản trị phải là cổ đôg của công ty, có thể thuê người đáp ứng yêu cầu trìh độ quản lý. (Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020).

Nếu công ty thuê 1 giám đốc điều hàh không phải là thành viên của hội đồg quản trị mà được thuê về giữ chức vụ này thì do Hội đồg quản trị ký kết hợp đồg lao động.

“Điều 153. Hội đồg quản trị

2. Hội đồg quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịh Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồg, chấm dứt hợp đồg đối với Giám đốc hoặc Tổg giám đốc và người quản lý quan trọg khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lươg, thù lao, thưởg và lợi ích khác của nhữg người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồg thành viên hoặc Đại hội đồg cổ đông ở công ty khác, quyết địh mức thù lao và quyền lợi khác của nhữg người đó;”

Con dấu sẽ được sử dụng lưu trữ theo quy định tại Điều lệ của công ty. Về số lượng, hình thức, mẫu dấu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Khi có nhu cầu sử dụng con dấu thì giám đốc có thể thông qua Hội đồng quản trị chấp thuận để để được sử dụng con dấu.

    Phương Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét