HOT

6/recent/ticker-posts

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2021CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: …………/PLHĐLĐ

 

Hôm nay, tại.................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ...................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Số tài khoản: ...............................................................................................................

Đại diện bởi Ông (bà): ........................... Chức vụ: .....................................................

Quốc tịch: ....................................................................................................................

Ngày sinh: ........

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...............

Cấp ngày: ..................................................... Nơi cấp: ..............................................

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): ...................................................... Quốc tịch: ...........................................

Ngày sinh: .................................................... Giới tính: ……......................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………......................................

Cấp ngày: .......................... Nơi cấp: ..........................................................................

Địa chỉ thường trú: ………………………………….......................................................

Số sổ lao động (nếu có): ............................. Tại: ........................................................
Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày.......tháng........năm…… và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….… ngày…… tháng…… năm……., được làm thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  ĐẠI DIỆN BÊN B

    (Ký, ghi rõ họ tên)

 


 

 Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng lao động:

1. Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức. Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồngthời gian ký kết hợp đồng trước đó.

2. Nội dung thay đổi:

- Ghi rõ những điều khoản cụ thể của hợp đồng, nội dung thống nhất, thay đổi giữa hai bên như thế nào?

- Ví dụ:

+ Thay đổi công việc, vị trí làm việc;

+ Tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng);

+ Thay đổi số ngày nghỉ trong tháng;

+ Thay đổi thời hạn trả lương hàng tháng;

...

3. Thời gian thực hiện:

Ghi rõ nội dung đã thống nhất nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

TẢI BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY


BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2021 -LUẬT TÂN SƠN

Hợp đồng lao động. Ảnh minh họa


 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét